14 Ιουλ 2015

"ΒΙΑΖΟΥΝ " ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΙ "ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ"!

Δυσβάσταχτες θα είναι οι επιβαρύνσεις στους αγρότες από την εφαρμογή του νομοσχεδίου “για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ESM”, σύμφωνα με μια πρώτη ποσοτική εκτίμηση που πραγματοποίησε η ΠΑΣΕΓΕΣ.


Αναλυτικότερα, με αξιοποίηση στοιχείων της Ε.Ε., της EUROSTAT και της ΠΑΣΕΓΕΣ, με συνυπολογισμό των μέτρων, που αφορούν άμεσα τον αγροτικό τομέα και περιλαμβάνονται στο παραπάνω ν/σ, καθώς και με την επιφύλαξη τυχόν παρανοήσεων αλλά και τελικών τροποποιήσεων στο κείμενο του ν/σ, προκύπτουν καταρχήν οι παρακάτω επιβαρύνσεις σε ετήσια βάση ( πλήρης κατάργηση φοροαπαλλαγών και ειδικών καθεστώτων από το 2017) για τους αγρότες της χώρας μας:

Φορολόγηση των αγροτικών άμεσων ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ (κατάργηση του αφορολόγητου των 12000 ευρώ).

Σύνολο άμεσων ενισχύσεων κατά το 2013 2.282 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των ενισχύσεων μέχρι 10.000 ευρώ είναι ίσο με 87%, που αντιστοιχεί σε ποσό 1.415.εκατ.  ευρώ.

Το ποσό αυτό φορολογείται πλέον με 26% που αντιστοιχεί σε 0,26 * 1.415.000.000 =367.εκατ. ευρώ φόρο.

Το ποσοστό των ενισχύσεων μεταξύ 10.000 και 20. 000 ευρώ είναι ίσο με 5% και αντιστοιχεί σε 475 εκατ. ευρώ.

Με πολύ καλή προσέγγιση το ποσό των ενισχύσεων μεταξύ 10.000 και 12000 ευρώ εκτιμάται στα 200 εκατ. ευρώ από τα οποία προκύπτει φόρος 0,26*200 = 52 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 12.000 ευρώ εκτιμώνται σε 667 εκατ. ευρώ και τα οποία με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα φορολογούνταν με συντελεστή 13% θα φορολογούνται με συντελεστή 26%. άρα προκύπτει για τα ποσά αυτά φορολογική επιβάρυνση  0,13*667= 87 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση η ετήσια συνολική φορολογική επιβάρυνση των άμεσων ενισχύσεων των αγροτών ανέρχεται στο ποσό των 367+52+87 = 506 εκατ. ευρώ.

Φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων με συντελεστή που σταδιακά θα αυξηθεί από το 13% στο 26%.

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης των κ. κ. Γιαννίτση- Ζωγραφάκη του ΕΚΠΑ (2015) το φορολογητέο αγροτικό εισόδημα μαζί με τις επιδοτήσεις ανήλθε σε 3838 εκατ. ευρώ κατά το 2012 δηλαδή σε περίπου 1,6 δις. Ευρώ χωρίς τις άμεσες ενισχύσεις. Με την παραδοχή της φορολόγησης του παραπάνω ποσού με συντελεστή 26% αντί 13% προκύπτει επιβάρυνση ίση με 200 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου για τους αγρότες.

Σημειώνεται ότι κατά το 2013 επιστράφηκε στους αγρότες (3 δόσεις ) συνολικό ποσό ύψους 184,3 εκατ. ευρώ .

Αύξηση προκαταβολής φόρου από το 2017 στο 100%

Πρόκειται για γεγονός που δυσχεραίνει υπερβολικά την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας και επιβαρύνει σημαντικά τη ρευστότητα των αγροτικών επιχειρήσεων .

Τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών λόγω εναρμόνισης του καθεστώτος του ΟΓΑ με εκείνο του ΙΚΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών στον ΟΓΑ ανήλθαν σε 585 εκατ. ευρώ από τις οποίες  ποσό 431 εκατ. ευρώ αφορούσε την 1η κατηγορία .

Βάσιμα λοιπόν εκτιμάται ότι η συνολική επιβάρυνση θα είναι της τάξης του 1 δις. Ευρώ.

Επιβάρυνση των αγροτικών εφοδίων με συντελεστή ΦΠΑ 23% αντί του 13% , που ισχύει σήμερα

Η συνολική αξία των εισροών (πλην ενέργειας) κατά το έτος 2014 ανήλθε σε 3.835 εκατ. ευρώ , σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT και της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Κατά συνέπεια προκύπτει επιβάρυνση ίση με 3835*(0,23-0,13)= 383, 5 εκατ. ευρώ.

Βέβαια προκύπτει, λόγω εγγραφής των παραπάνω δαπανών στα έξοδα μια ελάφρυνση φόρου ίση με 383,5 *0,26 = 100 εκατ. ευρώ.

Άρα η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται σε 283,5 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει καταρχήν ετήσια επιβάρυνση του αγροτικού τομέα που υπερβαίνει τα 2 δις. Ευρώ.

Τέλος προκύπτουν έμμεσες επιβαρύνσεις , οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν, όπως π.χ. η μείωση της κατανάλωσης των μη νωπών τροφίμων λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε αυτά από 13% σε 23%, όπως και η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης διότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός αγροτών, που θα υποχρεωθούν να την καταβάλλουν.


πηγη