26 Μαρ 2015

ΣΤΑ Ι,6 ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Ελάχιστη ποσότητα 1,6 κιλών ανά στρέμμα πιστοποιημένου βαμβακόσπορου, από 1 κιλό πέρυσι, με την υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται
ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο (έναντι 80.000 φυτών ανά εκτάριο πέρυσι), καθορίζει η νέα απόφαση Αποστόλου σχετικά με τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για να λάβει ένας παραγωγός τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι, για την καλλιεργητική περίοδο 2015.

Βάσει της νέας ΥΑ με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 430, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 ευρώ/εκτάριο (74,938 ευρώ το στρέμμα) για βασική έκταση 250.000 εκταρίων (2,5 εκατ. στρέμματα).

Όπως ορίζεται στην απόφαση, «σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση των 140 κιλών ανά στρέμμα».

Σημειώνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.Πιο αναλυτικά, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1, Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου (άρθρα 56 έως 60), κανονισμού (Ε.Ε.) 639/2014, κανονισμού (Ε.Ε.) 640/2014 και κανονισμού (Ε.Ε.) 641/2014 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.Άρθρο 2, Όροι επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις σποράς –Δικαιούχοι

1) Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την καλλιέργεια βάμβακος.

2) Λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών της χώρας, της γεωργικής οικονομίας των εν λόγω περιοχών καθώς και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρισμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών δύνανται να καλλιεργηθούν στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες εκτός των προαναφερομένων καταλόγων και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες.

3. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ 225021/31−03−2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β΄478) όπως ισχύει, ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο. Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 217265/28−01−2014 (Β΄ 203).

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

3) Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

4) Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:

• Το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου

• Το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης εφόσον ο γεωργός είναι μέλος.

β. Διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:

− η κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους

− η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές λίπανσης

− ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους

− η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και

− κατά την άρδευση να εφαρμόζονται οι κατάλληλες μέθοδοι με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.

γ) Συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες βάμβακος.

δ) Παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις δύναται να παραταθεί η περίοδος των παραδόσεων με Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας

Οι παραγωγοί βάμβακος δύναται να παραδίδουν το σύσπορο βαμβάκι μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες θα διαπραγματεύονται και θα πωλούν την παραγωγή τους για λογαριασμό τους, κατόπιν συμφωνίας τους τηρώντας τους υφιστάμενους κανόνες παράδοσης.

Επιπλέον είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία αποθήκης διακίνησης του συσπόρου βάμβακος και να καταθέτουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής τα ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα και τις ποσότητες συσπόρου που παρέδωσε ο κάθε παραγωγός, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης.

Παραγωγοί που για λόγους ανωτέρας βίας δεν παρέδωσαν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, θα πρέπει να δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ποσότητα που παρήγαγαν και τον τόπο συγκέντρωσή της.Άρθρο 3, Καθορισμός και καταβολή ειδικής ενίσχυσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 ευρώ/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

2. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση των 140 κιλών ανά στρέμμα. Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

3. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.ΠΗΓΗ