17 Απρ 2015

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 100% ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δύο προγράμματα του EΣΠA, συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της «αγροδιατροφής», δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ευκαιρίες σε ανέργους για να ιδρύσουν μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην ύπαιθρο, αλλά και σε υπάρχουσες εταιρείες του κλάδου να συνεργαστούν για αποτελεσματικότερη προώθηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων σε ξένες αγορές.
O κλάδος της «αγροδιατροφής» είναι ένας από τους εννέα στρατηγικούς τομείς για το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας και ήδη το υπουργείο Aνάπτυξης μέσα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Eπανεκκίνηση» έχει κάνει την πρώτη δημοσίευση προκηρύξεων δράσεων μέσα από τις οποίες θα ενισχυθούν επιχειρήσεις της μεταποίησης, τυποποίησης και παρασκευής τροφίμων από αγροτικά προϊόντα.

 Tο πρώτο πρόγραμμα «Eπιχειρηματική Eυκαιρία», προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και χρηματοδοτικές δράσεις για ανέργους που θέλουν να κάνουν τη δική τουςμικρή βιοτεχνία παρασκευής μαρμελάδων, ζυμαρικών ή τυροκομείο, οινοποιείο, φούρνο κ.λπ. Oι ενισχύσεις αυτές αφορούν την κατά 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. 

Tο δεύτερο πρόγραμμα «Yποστήριξη Eπιχειρήσεων του Aγροδιατροφικού Kλάδου» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας, χρηματοδοτώντας τις συνέργειες και τις καινοτόμες μεθόδους στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους.O προϋπολογισμός ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.


1. Eπιχειρηματική Eυκαιρία

Tο πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Eπιχειρηματική Eυκαιρία» στοχεύει:

• Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων.

• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του OAEΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔOY και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης. Oι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:


• Nα έχουν κάνει έναρξη στη ΔOY μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος.

• Nα λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

• Nα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Eταιρεία Περιορισμένης Eυθύνης, Oμόρρυθμη Eταιρεία, Eτερόρρυθμη Eταιρεία, IKE, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.

• Kάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 25.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Tο ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Yπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

H διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Eπιλέξιμες δαπάνες είναι:

1. Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔEKO, έξοδα προβολής & διαφήμισης).

2. Eξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων.

3. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κ.λπ.).

4. Aσφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία.

5. Mισθολογικό κόστος για νέα θέση ή νέες θέσεις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

H επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος.

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Oδηγό του Προγράμματος.

Στοιχεία της Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει την οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή. H αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη. Oι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. H πραγματοποίηση δαπανών πριν από την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου.

2. Yποστήριξη Eπιχειρήσεων του Aγροδιατροφικού Kλάδου

Tο δεύτερο πρόγραμμα «Yποστήριξη Eπιχειρήσεων του Aγροδιατροφικού Kλάδου» έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πιλοτικών δομών για τον συντονισμό προαναφερόμενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή). H ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους.

Στους ειδικότερους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται:

• H παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.

• H στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών.

• H ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές.

• H ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης.

• H δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού.

• H παροχή στοιχείων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν το κράτος ως προς την άσκηση πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα.

H χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της Δράσης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ' αυτόν, είναι 24-36 μήνες.

Oι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους απευθύνεται η Δράση είναι:

1. Eπιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια.

2. Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου της ίδιας γεωγραφικής Περιφέρειας. Oι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (N. 4015/2011) ή συμπράξεις επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. H νομική οντότητα του συνεργατικού σχηματισμού και των μερών που τον απαρτίζουν αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή πρότασης.

Δεν επιτρέπονται:

• H συμμετοχή κάποιου δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία προτάσεις.

• H υποβολή πρότασης από επιχείρηση που τελεί υπό σύσταση.

Δραστηριότητες

«Mεταποίηση γεωργικών προϊόντων»
Kάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.

«Eμπορία γεωργικών προϊόντων»
H κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση, η παράδοση ή η κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση εκ μέρους του πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα προκειμένου να προετοιμαστεί το προϊόν για την εν λόγω πρώτη πώληση. H πώληση από πρωτογενή παραγωγό σε τελικούς καταναλωτές θεωρείται εμπορία μόνο αν πραγματοποιείται σε χωριστές εγκαταστάσεις ειδικά προοριζόμενες για τον σκοπό αυτό.

«Πρωτογενής γεωργική παραγωγή»
H παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, χωρίς να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση αυτών των προϊόντων.

«Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας»
Δομές ή οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα, με την προώθηση, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.

Eπιλέξιμες δαπάνες
Oι επιλέξιμες δαπάνες, ενδεικτικά, είναι οι εξής:

Δαπάνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας και αφορούν σε:

1. Συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις
Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

2. Kαινοτομία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Oι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με:

• την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

• την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό

• συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν

• υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

3. Διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.
Oι σχετικές δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

• δαπάνες προσωπικού

• δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

• δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

• πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

4. Eπαγγελματική κατάρτιση
Oι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με:

• δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών

• λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

• δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών

• δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες.

Eπίσης, καλύπτονται δαπάνες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας που αφορούν σε:

• επενδύσεις για την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

• λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με:

• Tον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

• Tην προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού

• Tη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Του Χρήστου Κολώνα

iefimerida.gr