20 Ιαν 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

                      
Προκηρύσσουμε την πλήρωση, δι’εκλογής από το Δημοτικό Συμβουλιο, της θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010.


Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με την πρόσκληση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποια θα γνωστοποιηθεί δια του Τυπου και θα αναρτηθεί στον Πινακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν αίτηση–δήλωση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:  Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015
Λήξη υποβολής αιτήσεων: Μέχρι και την ωρα της έναρξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη.

Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Υπενθυμίζεται ότι, για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο.

Πληροφορίες και έντυπο αίτησης-δήλωσης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας (οδός Εθνικής Αντίστασης 42).

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Πελαγία Δημητρίου, τηλ. 23333-50104.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ