26 Μαΐ 2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΦΕΤ ΓΙΑ "ΜΑΙΜΟΥ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

Σε συνέχεια μεγάλου αριθμού καταγγελιών, οι οποίες υποβάλλονται στον ΕΦΕΤ και αφορούν ενέργειες παραπληροφόρησης που χρησιμοποιούνται ως μέσο προσέλκυσης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους για εκπαίδευση ή κατάρτιση στα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων των τροφίμων, ο ΕΦΕΤ διευκρινίζει ότι:


Η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων πραγματοποιείται από φορείς στους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική έγκριση από τον ΕΦΕΤ στο πλαίσιο εφαρμογής της εν  λόγω απόφασης.
Η έγκριση αφορά κάθε φορά στη διεξαγωγή συγκεκριμένου προγράμματος το οποίο φέρει μοναδιαίο αριθμητικό κωδικό και σε καμιά περίπτωση δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλου είδους έγκριση, συνεργασία, εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση του ΕΦΕΤ.
Ο επικαιροποιημένος πίνακας των εγκεκριμένων, από τον ΕΦΕΤ, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των φορέων υλοποίησης στους οποίους έχουν ανατεθεί βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο:
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/education
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού παρακολούθησης πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευθέντων σε εξετάσεις που διοργανώνονται από τον ΕΦΕΤ.
Στο εξής ο ΕΦΕΤ θα αποκλείει από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα τους φορείς για τους οποίους θα διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούν ψευδείς  ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς  (πχ ότι «εκπροσωπούν» ή «συνεργάζονται» με τον ΕΦΕΤ, ότι εκδίδουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις παρακολούθησης του ΕΦΕΤ ή ότι κατέχουν αποκλειστικότητα στην εκτέλεση των εν λόγω προγραμμάτων εκπαίδευσης) καθώς και τους φορείς οι οποίοι αναπαράγουν ή/και χρησιμοποιούν  καθ' οιονδήποτε τρόπο το λογότυπο του ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων και το προσωπικό τους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με την ενημέρωση που πιθανώς λαμβάνουν για την εκπαίδευσή τους από τους «φορείς υλοποίησης» καθώς και τους «φορείς υλοποίησης» να τηρούν με συνέπεια τους όρους και τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου της ΥΑ 14708/2007.


ΠΗΓΗ