27 Φεβ 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοίνωσε πως σε εφαρμογή της με αρ. 108/25-2-2015 απόφασης του
Διοικητή του ΟΓΑ, η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που λήγει στις 28-2-2015, ανανεώνεται έως και 30-4-2015.
Σημειώνεται ότι, η ανανέωση αυτή δεν αφορά τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ, για τους οποίους σύμφωνα με την αρ. Φ. 40021/2912/7/17-2-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 29-2-2016.