18 Φεβ 2015

4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Βασική προϋπόθεση για να καταθέσει κάποιος τα δικαιολογητικά του και να ζητά ενεργοποίηση δικαιωµάτων από το 2015 είναι να διαθέτει συνολικά 4 στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης
, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 του ΦΕΚ 147 Β’ για τις άµεσες ενισχύσεις. Και µέσα σε αυτά τα 4 στρέµµατα δεν µετράνε τα λιόφυτα κάτω των 300 τ.µ. και τα αµπέλια κάτω των 500 τ.µ.


Επιπλέον, όπως επεσήµανε ο αρµόδιος επί των επιδοτήσεων διευθυντής της Ένωσης Ηρακλείου Μ. Γαρεφαλάκης, δικαιούχοι επιδοτήσεων είναι και όσοι ελάµβαναν και στο παρελθόν επιδοτήσεις, µε δεδοµένο ότι η γη τους ξεπερνά τα 4 στρέµµατα. ∆ικαιολογητικά καταθέτουν και όσοι δεν έπαιρναν επιδοτήσεις, αλλά στο εκκαθαριστικό για το 2014 εµφανίζουν έσοδα από αγροτικές δραστηριότητες και διαθέτουν τιµολόγια του 2013 για πώληση αγροτικών προϊόντων.

Ακόµα, δικαιούχοι επιδοτήσεων είναι και όσοι είχαν καταθέσει αιτήσεις για το εθνικό απόθεµα το 2014.

Μία καινοτοµία του νέου καθεστώτος είναι ότι ετεροεπαγγελµατίες κάτω των 40 ετών (π.χ. δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι) που δεν είχαν ξαναπάρει επιδοτήσεις κι ούτε διαθέτουν τιµολόγια, θα µπορούν να καταθέτουν δικαιολογητικά για να παίρνουν ένα… χαρτζιλίκι ίσο µε το 25% της µέσης µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων. Για παράδειγµα ένας δάσκαλος κάτω των 40 ετών θα δικαιούται επιδότηση ίση µε το 1/4 αυτής ενός αγρότη µε την ίδια περιουσία.


πηγη