5 Δεκ 2015

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Ενημέρωση για τα ποσά των προβλεπόμενων ενισχύσεων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 σε νέους αγρότες και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις πραγματοποίησε η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών NOVACERT.

Συγκεκριμένα, για τους νέους αγρότες του Μέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νεών Γεωργών», στο νέο ΠΑΑ προβλέπονται τα εξής:Βασικό πόσο ενίσχυσης 17.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική-μικτή παραγωγική κατεύθυνση.
Αύξηση του βασικού ποσού μέχρι και τα 22.000 με βάση τα παρακάτω:
α) κατά 2.500 για περιοχές μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές ή σε μικρά νησιά (μέχρι και 3000 κατοίκους) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών.
β) κατά 2.500 για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100%.

Για το Μέτρο 6.3. «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» προβλέπεται παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη τους μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομική ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή της εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.000 ανά δικαιούχο.

Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου στο οποίο θα προβλέπεται ότι ο δικαιούχος έχει αναλάβει κατάλληλες δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης του, έτσι ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη, καθώς και επαρκή επαγγελματικά προσόντα.


ΠΗΓΗ