28 Δεκ 2015

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 500 ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η κατανομή ανά κατηγορία αδειών είναι η κάτωθι:
Διακόσιες (200) άδειες για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και άνθη.
Εκατόν Πενήντα (150) άδειες για πώληση βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού, υπόδησης χαρτικών-ειδών παντοπωλείου κτλ
Εκατόν Πενήντα (150) άδειες για καντίνες
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια.


Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κατά τόπους Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 30/11/2015 έως και τις 15/01/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2331 353611 Παυλίδης Γεώργιος
2331 353613 Λαφάρας Αθανάσιος
2331 353602 Αποστολοπούλου Ελισάβετ