11 Δεκ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Πρόσκληση κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών
για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών
και γνωστοποίηση της υπ' αριθ. 476/2015 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται:Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Νόμου 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ' αριθ. 106349/15 (ΦΕΚ 2293Β΄/22-10-2015) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, γνωστοποιούμε την υπ' αριθ. 476/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκε το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ήτοι:

Έως και Παρασκευή 26-02-2016.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Νόμου 4264/2014 όπως ισχύει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας καθορίζονται ως εξής:

1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
4. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β' 1199) Υπουργική Απόφαση
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 (Δημοτική ενημερότητα)
8. Βεβαίωση ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει:
1. να είναι πλήρη και να αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, ειδάλλως η ανανέωση απορρίπτεται.
2. να κατατεθούν έως την καταληκτική ημερομηνία που καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 476/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 26-02-2016.
3. να κατατεθούν αυτοπροσώπως από κάθε αδειούχο στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350127 και 2333350112.