23 Σεπ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΡΟΚΥΡΗΣEI 43 ΘΕΣΕIΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΙΩΝ [43] ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ,  
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με την υπ' αριθμό 48/2015  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει σαράντα τρεις  (43) θέσεις καθαριστριών, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το σχολικό έτος 2015-2016, στα παρακάτω Σχολεία αρμοδιότητάς της: 
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ
1
1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
2
5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
3
3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
4
Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
5
Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
6
Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
7
2ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
8
3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
9
5ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
10
6ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
11
7ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
12
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
13
Νηπιαγωγείο Καμποχωρίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
14
Νηπιαγωγείο Βρυσακίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
15
Δημοτικό Σχολείο Λουτρού
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
16
Νηπιαγωγείο Λουτρού
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
17
Νηπιαγωγείο Νησελίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
18
Δημοτικό Σχολείο Καψόχωρας και Νηπιαγωγείο Καψόχωρας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
19
1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
20
2ο Νηπιαγωγείο Μελίκης
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
21
Δημοτικό Σχολ. και Νηπιαγωγείο Παλαιού Προδρόμου-Αγίας Τριάδας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
22
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Π.Σκυλιτσίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
23
Δημοτικό Σχολείο Ξεχασμένης
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
24
Νηπιαγωγείο Σταυρού
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
25
Δημοτικό Σχολείο Σταυρού
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
26
Νηπιαγωγείο Αγκαθιάς
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
27
Νηπιαγωγείο Παλαιοχωρίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
28
Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
29
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
30
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πλατάνου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
31
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πρασινάδας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
32
1ο Νηπιαγωγείο Πλατέος
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
33
Δημοτικό Σχολείο Κορυφής και Νηπιαγωγεία Κορυφής&Παλιόχωρας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
34
1ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
35
2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
36
Δημοτικό Σχολείο & Νηπ/γείο Καβασίλων
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
37
2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
38
4ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
39
Δημοτικό Σχολείο Νησελίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
40
Νηπιαγωγείο Λιανοβεργίου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
41
6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
42
Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
43
Δημοτικό Σχολείο Νεοκάστρου
ΣΜΕ
ΜΙΑ(1)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα  εξής:

1. Αίτηση  (που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ σχολείο)  και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο σχολείο Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου μας).
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ
4. Φωτοαντίγραφο Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας Φορολογικού έτους 2014
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
7. Γνωμοδότηση Δ/ντή  Σχολείου περί καλής εκτέλεσης εργασιών.

Τα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων από Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 έως και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00.
Σημειώνεται ότι: (α) η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως τις 30-06-2016, και (β) η αμοιβή του/της καθαριστή/τριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμό 2/18254/0022/03-04-2008 (ΦΕΚ Β' 672, 17-04-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του Σχολείου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημαρχείου Αλεξάνδρειας ,1ος όροφος, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αρμόδια υπάλληλος κ. Μάνου Μυρσίνη,  στα τηλέφωνα 23333-50163  &  23333-50340.
Ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Δήμου Αλεξάνδρειας
ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ