12 Ιαν 2016

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ!(παράδειγμα)

Συγκεκριμένα σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΓΓΔΕ για τις 100 δόσεις και το νέο καθεστώς που διέπει όσους έχουν ενταχθεί υπάρχει μία φράση που αναφέρει ότι η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Αυτό σημαίνει για παράδειγμα
ο οφειλέτης έχει εισόδημα 20.000 ευρώ και έχει ενταχθεί στις 100 δόσεις και δημιουργήσει νέες οφειλές ενώ εξυπηρετεί κανονικά τις δόσεις οι συνολικές υποχρεώσεις του πρέπει να ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ για να τις εντάξει σε ρύθμιση. Επίσης περιορισμός υπάρχει και στους οφειλέτες με συνολικό ύψος βασικών οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, όπου και δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, πρέπει να εξοφλούνται ως ακολούθως: ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν: α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη πάγια ρύθμιση.

πηγη