27 Ιαν 2015

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ 2013

Την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε αγρότες που είχαν μείνει έξω από το σύστημα των δικαιωμάτων από το 2013 και μετά, ενώ αποδεδειγμένα επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, προβλέπει μεταξύ άλλων η απόφαση που καθορίζει το «τρέξιμο» των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ για τη νέα περίοδο.


Συμφωνα με την απόφαση δικαίωμα για πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2015 έχουν όσοι:

(α) υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 2015, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, και

(β) είχαν το δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση, πριν από τυχόν μείωση ή αποκλεισμό, που προβλέπονται στον Τίτλο ΙΙ, Κεφάλαιο 4 του Καν(ΕΚ)73/2009, σε ό,τι αφορά αίτηση ενίσχυσης για άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 για το 2013.

2. Επιπρόσθετα, δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται και σε γεωργούς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, στοιχείο α, και οι οποίοι ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

(α) Γεωργοί, οι οποίοι για το 2013 δεν έλαβαν ενισχύσεις σε συνάρτηση με ενιαία αίτηση ενίσχυσης και οι οποίοι το έτος αιτήσεων 2013 παρήγαν φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά και το έπραξαν σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια ή καλλιεργούσαν αμπελώνες. Για την επαλήθευση του παραπάνω λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτησης ενίσχυσης 2013.

(β) Γεωργοί, οι οποίοι κατά το 2014 έλαβαν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

(γ) Γεωργοί, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιμα στοιχεία πως την 15.05.2013, επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση. Για την επαλήθευση των παραπάνω δραστηριοτήτων λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης το έτος 2013. ή (β) εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, με τα εισοδήματα έτους 2013 μαζί με (γ) παραστατικά πώλησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς ζωοτροφών ή αγοράς ζώων ή σπόρων προς καλλιέργεια για γεωργική εκμετάλλευση.

Αναφορικά με το ποσό των συνδεδεμένων ενισχύσεων, εκτός από τις κατηγορίες, η απόφαση δεν δίνει επιπλέον στοιχεί, ορίζοντας απλά ότι θα καθοριστούν βάσει άλλων ΚΥΑ.

Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής:

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

1. Σε εφαρμογή των άρθρων 52−53 του κανονισμού, χορηγείται συνδεδεμένη στήριξη για τα παρακάτω προϊόντα:

1. Ρύζι

2. Σκληρό Σίτο

3. Θηλυκά Βοοειδή

4. Βιομηχανική τομάτα

5. Πορτοκάλια χυμοποίησης

6. Αίγες και Πρόβατα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

7. Αίγες και Πρόβατα πεδινών περιοχών

8. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

9. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

10. Σπόροι σποράς

11. Σπαράγγια

12. Μεταξοσκώληκες

13. Ζαχαρότευτλα

14. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν ζώα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις

15. Ροδάκινα προς χυμοποίηση

ΠΗΓΗ