9 Σεπ 2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 212 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΒΖ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ

Την πρόσληψη συνολικά διακοσίων δώδεκα (212) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος, ανακοινώνει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ ΑΕ).

Πιο αναλυτικά, οι θέσεις αφορούν σε:  


-Τέσσερις (4) ΠΕ Γεωπόνων – Εκτιμητές
-Ένα (1) ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης
-Ένα (1) ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας
-Ένα (1) ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Κατερίνης
-Δύο (2)  ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Λάρισας
-Ένα (1) ΠΕ Χημικός Μηχανικός
-Τρεις (3) ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής
-Πέντε (5) ΤΕ Λογιστών
-Δύο (2) ΤΕ Αυτοματιστών
-Δεκαπέντε (15) ΤΕ/ΔΕ Αναλυτών-τριών Χημείου
-Τέσσερις (4) ΤΕ Μηχανολόγων
-Ένας (1) ΔΕ Βοηθός Φυτοπαθολόγου
-Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες-Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων
-Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες-Χειριστές μηχανήματος διανομής και εναπόθεσης τεύτλων (Staker)
-Τρεις (3) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
-Δεκατέσσερις (14) ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
-Δύο (2) ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης
-Δύο (2) ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας
-Ένας (1) ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου για Κ.Σ. Κατερίνης
-Έξι (6) ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου για Κ.Σ. Λάρισας
-Τρεις (3) ΔΕ. Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων
-Πέντε (5) ΔΕ Χειριστών προωθητών γαιών (Φορτωτές)
-Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (κλαρκ)
-Δύο (2) ΔΕ Χειριστών προωθητών γαιών (Φορτωτές) για Κ.Σ. Λάρισας
-Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Γεωργικών μηχανημάτων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης
-Ένας (1) ΔΕ Χειριστών Γεωργικών μηχανημάτων για Κ.Σ. Ξ. Νερού Φλώρινας
-Δύο (2) ΔΕ Εφαρμοστών για Κ.Σ. Λάρισας
-Είκοσι οκτώ (28) ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων
-Έξι (6) ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης
-Τέσσερις (4) ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων για κέντρο συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας
-Τρεις (3) ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Κατερίνης.
-Δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων για Κ.Σ. Λάρισας
-Σαράντα δύο (42) ΥΕ Βοηθών μηχανών βιομηχανικών εγκαταστάσεων
-Είκοσι εννέα (29) ΥΕ Συντηρητών Τροφοδοτών βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων προς επεξεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

πηγη