7 Μαΐ 2015

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ONLINE ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015

Μετά τη δημοσίευση στο υπ' αριθμ. 783/05.05.2015 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της υπ' αριθμ.
111146876/29.04.2015 υπουργικής απόφασης με θέμα την “Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων
μεταβολών όσον αφορά στην χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015” τίθεται από σήμερα σε λειτουργία
η διαδικτυακή εφαρμογή “Αίτηση μεταβολής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015”, στην ιστοσελίδα
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr.
1. Υποχρέωση υποβολής αίτησης μεταβολών έχουν οι γεωργοί σε περίπτωση κληρονομιάς εκμετάλλευσης,
μεταβίβασης δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 με πώληση ή εκμίσθωση γης,
εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης, καθώς και στην περίπτωση που έχει
επέλθει αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος, συγχώνευση ή κατάτμηση της εκμετάλλευσης.
2. Η αίτηση μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 υποβάλλεται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:
 είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος (περισσότερες πληροφορίες για την δημιουργία
λογαριασμού και την υποβολή της αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration/)
 είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α΄ βαθμού ή Φορέας Β’ Βαθμού) της
επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του
εκμετάλλευσης.
3. Κατά την διαδικασία πρόσβασης και υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων στο σύστημα θα τηρούνται όλοι
οι κανόνες ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
4. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης το 2015, περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ (Β' 783/2015)
5. Τα υποδείγματα, που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνονται στην
υπ' αριθμ. 48113/06.05.2015 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ
6. Τόσο η υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ (Β' 783/2015) όσο και η υπ' αριθμ. 48113/06.05.2015 εγκύκλιος του
ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα υποδείγματα κάθε κατηγορίας μεταβολών, βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://www.opekepe.gr/eae_nea_kap.asp .